About us

Our flexible approach enables you to get excellent and scalable translation services – always on-time and on-budget. Thanks to our team of highly qualified translation experts we are absolutely sure about every word we translate. Our main goal is to ensure strong Quality Assurance. Thus VEROLING is a proven choice for anyone looking for reliable language service provider for most of the Central and Eastern European languages. But if you need any other language, just ask and we will do our best to arrange it for you thanks to our connections and cooperation options throughout the world. Read more about the services we provide. Our managers will take their time to explain all the steps of our cooperation. For a free and instant quote call us on +48 881-471-200, +48 881-471-300 or simply email us.

🇨🇳 简体中文 – VEROLING 翻译公司

VEROLING 为多个行业的组织、企业及个人提供服务,其中包括技术、医药、金融、法律等行业,对此我们感到很自豪。此外,我们可处理 60 多种语言 的市场营销相关项目。
主要服务:
– 翻译及本地化服务
– 创译及文案撰写服务
– 转录及字幕翻译服务
我们的优势
快速: 自动化工作流程,严格遵守最后期限
信赖: 对项目的每个阶段保持高度机密性
便捷: 根据客户的业务进度进行翻译!

VEROLING 完全符合 ISO 9001:2008 和 EN 15038:2006 标准的要求。
我们正不断发展成为一家致力于在最短时间内为客户提供优质语言服务的知名国际机构,而品质保证是我们翻译管理过程中的一个关键要素。
我们合格的项目经理会帮助您取得您所需要的结果。
我们的宗旨是通过相互了解推动全球企业的可持续发展。

🇯🇵 日本語 — VEROLING翻訳会社

VEROLING翻訳会社は技術、医療、金融、法律などを含む、さまざまな組織、企業や個人に翻訳サービスを提供しています。当社は、60以上の言語で、マーケティング関連のプロジェクトを最高の品質で自信を持ってお届けすることをお約束します。
当社の主要なサービス:
- 翻訳及びローカリゼーション
- トランスクリエーション及びコピーライティング
- トランスクリプション及び字幕
他社との違い
高速: 自動化されたワークフローで納期を厳守。
信頼性: プロジェクトのあらゆる段階で厳格な守秘義務を実践。
簡単: 貴社のビジネスのスピードに合わせた翻訳!

VEROLINGは、ISO 9001:2008及びEN 15038:2006 規格の必要条件に準拠しています。当社は常に最短納期で高品質の言語サービスを目指して、国際的に評判の高い会社になるため努力しています。当社は、品質保証が翻訳管理プロセスの重要な要素であることを理解しています。
当社の認定プロジェクトマネージャは、貴社が必要な結果を得ることに尽力します。
当社の使命は、当社のサービスを理解されることにより、世界中の企業が持続可能な成長を推進できるようにすることです。

🇸🇪 Svenska — Översättningsbyrå VEROLING

VEROLING tjänstgör med stolthet åt organisationer, företag och privatpersoner i ett flertal olika branscher bland annat tekniska, medicinska, ekonomiska och juridiska. Vi är exceptionellt bekväma med marknadsförings relaterade projekt i över 60 språk. Våra viktigaste tjänster: – Översättning och lokalisering – Transkreation (kreativ anpassning) och copywriting – Transkription och undertextning
Vad gör oss annorlunda
Snabbt: automatiserat arbetsflöde och fasthållande vid deadlines
Pålitligt: stränga sekretessregler inom varje skede av projektet
Enkelt: översättning i passande hastighet till ditt företag VEROLING föjer kraven i ISO 9001:2008 och EN 15038:2006 normerna. Vi utvecklar ständigt en högt ansedd internationell byrån inriktad på kvalitets språktjänster med den kortaste handläggningstiden. Vi anser att Kvalitetssäkring är en en viktig del av vår översättningsprocess. Våra kvalificerade projektledare hjälper er att uppnå det resultat ni behöver. Vårt uppdrag är att möjliggöra för företag över hela världen att driva en hållbar tillväxt genom att bli förstådda. 

🇫🇷 Français — Agence de traduction VEROLING

Agence de traduction VEROLING
VEROLING est fier de servir des organisations, des entreprises et des clients individuels opérant dans plusieurs secteurs, y compris le secteur technique, médical, financier et juridique. Nous nous sentons particulièrement à l’aise dans les projets mercatiques que nous traduisons en plus de 60 langues. Voici nos principaux services : – traduction et localisation – transcréation et rédaction publicitaire – transcriptions et sous-titrage
Ce qui nous distingue
Rapidité: travail automatisé et respect des délais
Fiabilité: pratiques de confidentialité rigoureusement observées à chaque étape du projet
Facilité: traductions à la vitesse de vos affaires !

VEROLING travaille en application des normes ISO 9001:2008 et EN 15038:2006. Notre agence internationale se développe constamment. Nous sommes axés sur les services linguistiques de haute qualité réalisés dans les délais convenables. Selon nous, assurer la qualité est l’élément clef de notre processus de traduction. Nos chefs de projet spécialisés vous aideront à obtenir le résultat souhaité. Notre objectif est de permettre aux entreprises du monde entier le développement durable, en leur garantissant une communication compréhensible. 

🇨🇿 Čeština — Překladatelská agentura VEROLING

VEROLING s pýchou slouží organizacím, firmám a individuálním zákazníkům z mnoha odvětví, včetně techniky, zdravotnictví, finančnictví a práva. Obzvláště dobře se cítíme v prostředí marketingových projektů, které obsluhujeme ve více než 60 jazycích.

Naše hlavní služby:
– překlady a lokalizace
– transkreace a copywriting
– transkripce a tvorba titulků

Čím se odlišujeme

Rychlost: automatizovaná práce a péče o termíny
Spolehlivost: přísná praxe zachovávání důvěrnosti během každé etapy projektu
Jednoduchost: překládáme s rychlostí Vašeho podnikání!

VEROLING pracuje v rámci uzpůsobení se standardům ISO 9001:2008 a EN 15038:2006. Jsme neustále se rozvíjející mezinárodní agentura nastavená na vysokou kvalitu lingvistických služeb realizovaných v příznivých termínech. Podle našeho názoru je zajištění kvality klíčovou součástí procesu řízení překladů.

Naši specializovaní manažeři projektového oddělení Vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků.

Našim cílem je umožnit podnikatelům z celého světa udržitelný rozvoj díky zajištění porozumění jejich sdělení.

🇪🇸 Español — Agencia de traducción VEROLING

VEROLING presta con orgullo sus servicios a organizaciones, empresas y clientes individuales en varios campos, entre ellos la tecnología, la medicina, las finanzas y el derecho. Nuestra especialidad son los proyectos de marketing, que realizamos en más de 60 idiomas.

Nuestros principales servicios son:
– traducción y localización
– transcreación y copywriting
– transcripción y creación de subtítulos
Lo que nos distingue
Rapidez: trabajo automatizado y atención a las fechas límite
Fiabilidad: estrictas políticas de privacidad en cada etapa del proyecto
Facilidad: ¡traducciones rápidas para su negocio!

VEROLING trabaja conforme a los estándares ISO 9001:2008 y EN 15038:2006. Somos una agencia internacional en constante desarrollo enfocada en unos servicios lingüísticos de elevada calidad realizados en plazos convenientes. En nuestra opinión, el Aseguramiento de la Calidad es un elemento crucial en nuestro proceso de gestión de traducciones.

Nuestros gerentes de proyectos le ayudarán a obtener el resultado deseado.

Nuestro objetivo es posibilitar a empresas de todo el mundo un desarrollo sostenible asegurando la comprensión de su mensaje.

TOP